Podmienky ochrany osobných údajov 
spoločnosť Ryant, s.r.o

I. Vymedzenie pojmov

1. Na účely týchto podmienok sa rozumie:

„Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť Ryant, s.r.o., IČO: 53048202, so sídlom M. Mišíka I. 780 19A, 971 01 Prievidza zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel sro, číslo 39949/R-Zbl, telefonický kontakt: +421 950 370 847, emailový kontakt: recepcia@ryantlaserderma.sk ;

„Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník internetového portálu alebo kamennej prevádzkarne Prevádzkovateľa, pacient či potenciálny pacient Prevádzkovateľa, odberateľ newslettera Prevádzkovateľa a osoba komunikujúca s Prevádzkovateľom za využitia elektronickej pošty;

„Portálom“ internetový portál Prevádzkovateľa prevádzkovaný na internetových stránkach www.ryantlaserderma.sk

„Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

„Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ v záujme poskytnutia potrebných informácií v súlade s Nariadením a Zákonom zrozumiteľným a transparentným spôsobom uvádza, že tieto podmienky obsahujú:

a. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s elektronickou komunikáciou s Prevádzkovateľom a s využitím kontaktného formulára na Portáli (čl. II.);

b. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (čl. III.);

c. Informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu Dotknutej osoby (čl. IV.);

d. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so zasielaním newslettera Prevádzkovateľa (čl. V.);

e. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkou kamerového systému v priestoroch Prevádzkovateľa (čl. VI.);

f. Podmienky spracúvania osobných údajov dodávateľmi služieb (čl. VII.);

g. Informácie o používaní súborov cookies a iných technických nástrojov (čl. VIII.).

II. Elektronická komunikácia a kontaktný formulár na Portáli

1. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v rámci elektronickej komunikácie za pomoci emailových správ a kontaktného formulára na Portáli, sú najmä: meno a priezvisko, telefonický a emailový kontakt a informácia o organizácii, v ktorej Dotknutá osoba pôsobí, ak táto osoba vystupuje ako zástupca danej organizácie alebo ak je túto organizáciu možné identifikovať z emailovej adresy, prípadne tiež ďalšie údaje, ktoré Dotknutá osoba sama poskytne Prevádzkovateľovi v rámci ich vzájomnej komunikácie. 2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom vedenia komunikácie s Dotknutou osobou, resp. s organizáciou, ktorú táto osoba zastupuje, ako aj za účelom predzmluvného vyjednávania. 3. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov sú predzmluvné vzťahy vedúce k možnému uzavretiu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, resp. medzi Prevádzkovateľom a organizáciou, ktorú Dotknutá osoba zastupuje, pričom predzmluvné vyjednávanie by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné. 4. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania ch používania, t. j. po dobu trvania predzmluvného vyjednávania. 5. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať správu Portálu a systémov Prevádzkovateľa, poskytovanie právnych, účtovných, prepravných, webhostingových či iných služieb, pri ktorých sprostredkovateľ môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby. 6. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. 7. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prenos alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov nebráni plnenie povinností spojených s vyššie uvedenou zmluvou alebo obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 8. Kontaktný formulár na Portáli nie je primárne určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

III. Uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v rámci uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti s Dotknutou osobou, sú najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, telefonický a emailový kontakt. 2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti s Dotknutou osobou (vrátane pripomenutia plánovaného vyšetrenia prostredníctvom kontaktných údajov Dotknutej osoby), a ďalej za účelom plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 3. Právnym základom spracovania týchto osobných údajov je vyššie spomínaná zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť a plniť, a ďalej zákonné povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vystavovanie účtovných dokladov a pod. 4. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania ch používania v zmysle vyššie uvedenej zmluvy, t. j. po dobu platnosti tejto zmluvy, a následne a po dobu povinnej archivácie Prevádzkovateľom vystavených dokladov obsahujúcich taktiež údaje Dotknutej osoby tak, ako to od neho vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy. 5. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať spracúvanie daňových dokladov, poskytovanie právnych, účtovných, prepravných, webhostingových či iných služieb, pri ktorých sprostredkovateľ môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby. 6. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. 7. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prenos alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov nebráni plnenie povinností spojených s vyššie uvedenou zmluvou alebo obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

IV. Spracúvanie údajov o zdravotnom stave Dotknutej osoby

1. Medzi osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v rámci predzmluvných vzťahov, ako aj za dobu trvania zmluvy uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti s Dotknutou osobou, patria tiež vopred nešpecifikovateľné údaje o zdravotnom stave Dotknutej osoby, ktoré môžu súvisieť s výkonom príslušného zdravotného výkonu (napr. údaj o alergiách, údaje o minulých zdravotných výkonoch a pod.). 2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom riadneho plnenia zákonom stanovených povinností, napríklad za účelom vystavenia povinne oznamovaných poučení zahrnutých v tlačive informovaného súhlasu Dotknutej osoby, za účelom zriadenia a vedenia zdravotnej dokumentácie, za účelom posúdenia anamnézy Dotknutej osoby a následného riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo vyžaduje taktiež dôkladné oboznámenie sa so zdravotným stavom Dotknutej osoby. 3. Právnym základom spracovania týchto osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich najme zo zákona č. 576/2004 Z. z., zákona o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pričom splnenie týchto povinností by bez znalosti údajov o zdravotnom stave Dotknutej osoby nebolo možné. 4. Osobné údaje budú spracované po dobu vedenia zdravotnej dokumentácie Dotknutej osoby, a následne a po dobu povinnej archivácie Prevádzkovateľom vystavených dokladov obsahujúcich taktiež údaje Dotknutej osoby tak, ako to od neho vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy. 5. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať poskytovanie právnych, zdravotníckych, webhostingových (údaje Dotknutej osoby môžu byť uchovávané v zabezpečených cloudových úložiskách) či iných služieb, pri ktorých sprostredkovateľ môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby. 6. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. 7. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prenos alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov nebráni plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

V. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettera

1. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o jeho činnosti, novinkách, akciách a pod., a to v elektronickej alebo v tlačenej podobe (newsletter), sú: meno a priezvisko, korešpondenčná a emailová adresa Dotknutej osoby. 2. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je a. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojich služieb po tom, čo Dotknutá osoba uzavrie s Prevádzkovateľom zmluvu podľa čl. III. týchto podmienok, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettra kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa; b. Súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim pacientom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. 3. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. 4. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Portálu a systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní. 5. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. 6. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 7. Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

VI. Podmienky spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou kamerového systému v priestoroch Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ v priestoroch svojej kliniky prevádzkuje bezpečnostný kamerový systém, ktorý môže zachytávať podobizeň návštevníkov – Dotknutých osôb. 2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom ochrany svojho majetku v priestoroch kliniky pred neoprávneným použitím, stratou, poškodením či odcudzením a za účelom identifikácie prípadného páchateľa protiprávnej činnosti príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní. 3. Právnym základom spracovania týchto osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, tj. záujem na ochrane jeho majetku. 4. Osobné údaje budú spracované po dobu uchovania kamerových záznamov, tj. po dobu 1-2 týždňov, kedy budú staré záznamy premazané novým záznamom. 5. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať prevádzku a servis kamerového systému, ktorý môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby. 6. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktorým môže byť kamerový záznam odovzdaný v prípade zistenia protiprávneho konania. 7. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prenos alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

VII. Podmienky spracúvania osobných údajov ďalšími dodávateľmi služieb

1. Vzhľadom na to, že dodávateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje dodávku odborných služieb spojených s činnosťou Prevádzkovateľa, napr. právnych, účtovných či marketingových služieb (príslušný dodávateľ ďalej len ako „Sprostredkovateľ“ a jeho konkrétne služby ďalej len ako „Služby“), pri ktorých môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutých osôb, najmä s nasledovnými údajmi: Identifikačné a kontaktné údaje, údaje o zdravotnom stave, podobizeň zachytená na kamerových záznamoch a pod. (ďalej len „Osobné údaje“), Prevádzkovateľ vydáva nasledovné podmienky spracúvania Osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ prijatím záväzku poskytnúť svoje Služby prijíma, v dôsledku čoho dochádza k uzavretiu dohody o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Dohoda“) podľa ustanovenia čl. 28 ods. 3 Nariadenia v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 Zákona. 2. Účelom spracúvania Osobných údajov Sprostredkovateľom je zaistenie určitej činnosti Prevádzkovateľa v závislosti od typu poskytovaných Služieb (napr. umožnenie ukladania dát online v prípade webhostingových služieb, zaúčtovanie daňových dokladov v prípade účtovných služieb a pod.), ktorej výkonom bol úplne alebo čiastočne poverený Prevádzkovateľ. 3. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je buď plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, oprávnený záujem Prevádzkovateľa či súhlas Dotknutej osoby, v závislosti od situácie popísanej v týchto podmienkach. 4. Predmetom spracúvania Osobných údajov na základe Dohody nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia, ibaže by si to vyžiadala Dotknutá osoba alebo by to vyžadoval všeobecne záväzný právny predpis. Údaje o zdravotnom stave Dotknutej osoby môžu byť spracúvané len Sprostredkovateľmi, ktorí svoje Služby nemôžu poskytnúť bez znalosti týchto údajov (napr. právne posúdenie situácie spojenej so zdravotným výkonom Sprostredkovateľom- advokátom, alebo zaistenie zdravotného výkonu Sprostredkovateľom – lekárom). 5. Spracúvaním Osobných údajov v zmysle Dohody sa rozumie predovšetkým ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, prenos, používanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia s využitím manuálnych a automatizovaných prostriedkov, a to v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie riadneho poskytovania Služieb. 6. Osobné údaje budú priebežne spracúvané po dobu poskytovania Služieb. Ukončením spolupráce nezanikajú povinnosti Sprostredkovateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany Osobných údajov až do okamihu ich úplnej likvidácie či odovzdania inému sprostredkovateľovi. 7. Osobné údaje Sprostredkovateľ neodovzdá do 3. krajiny ani medzinárodnej organizácii. 8. Sprostredkovateľ nemá nárok na odmenu alebo náhradu nákladov spojených s plnením Dohody. Tým nie je dotknutý nárok Sprostredkovateľa na odmenu za poskytovanie Služieb. 9. Prevádzkovateľ je pri plnení Dohody povinný najmä: a. zaistiť, aby Osobné údaje boli spracúvané vždy v súlade s Nariadením a Zákonom, aby tieto údaje boli aktuálne, presné a pravdivé, ako aj to, aby tieto údaje zodpovedali stanovenému účelu spracúvania; b. prijať vhodné opatrenia, aby Užívateľom poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom s využitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie a vykonal všetky oznámenia požadované Nariadením a Zákonom. 10. Sprostredkovateľ je pri plnení Dohody povinný najmä: a. Nezapojiť do spracúvania Osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa; b. Zohľadňovať povahu spracúvania Osobných údajov a byť Prevádzkovateľovi nápomocný pri plnení povinností Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti na výkon práv Užívateľov, ako aj pri plnení ďalších povinností v zmysle Nariadenia; c. Zaistiť, aby systémy pre automatizované spracúvanie Osobných údajov používali len oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe zvláštnych užívateľských oprávnení zriadených výhradne pre tieto osoby; d. Zaistiť, aby jeho zamestnanci a spolupracovníci spracúvali Osobné údaje výlučne za podmienok a v rozsahu stanovenom Sprostredkovateľom, a to v súlade s Dohodou; e. V odôvodnených prípadoch a na odôvodnenú písomnú žiadosť Prevádzkovateľa umožniť vykonanie diaľkového auditu alebo inšpekcie týkajúcej sa spracúvania Osobných údajov; f. Po skončení Dohody a na žiadosť Prevádzkovateľa odovzdať Prevádzkovateľovi alebo novo poverenému sprostredkovateľovi všetky Osobné údaje spracúvané po dobu poskytovania služieb pre Prevádzkovateľ. 11. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú pri plnení Dohody povinní: a. Zaviesť technické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v zmysle Nariadenia a Zákona, aby zaistili a boli schopní kedykoľvek doložiť, že spracúvanie Osobných údajov je vykonávané v súlade s Nariadením a Zákonom tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom a k dátovým nosičom, ktoré obsahujú tieto údaje, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k neoprávneným presunom, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k zneužitiu, a tieto opatrenia podľa potreby priebežne revidovať a aktualizovať; b. Viesť a priebežne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle Nariadenia; c. Riadne a včas ohlasovať prípadné porušenie zabezpečenia Osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a spolupracovať s týmto úradom v nevyhnutnom rozsahu; d. Navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie predmetu Dohody; e. Zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Osobných údajov, a to aj po skončení Dohody; f. Postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami Nariadenia a Zákona, predovšetkým dodržiavať všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, plniť si svoje informačné povinnosti, neposkytovať Osobné údaje tretím osobám bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva dotknutých osôb a poskytovať si v tejto súvislosti nevyhnutnú súčinnosť.

VIII. Používanie súborov cookies a iných technických nástrojov

Aby Prevádzkovateľ zaistil, že Portál bude fungovať riadne, pri jeho prevádzke môže používať súbory cookies, ktoré sa ukladajú do zariadenia Dotknutej osoby. Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači alebo na mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri návšteve Portálu. To Portálu umožňuje zapamätať si posledné aktivity a užívateľské preferencie Dotknutej osoby (napr. prístupové údaje, jazyk, veľkosť písma, nastavenia zobrazenia webových stránok) po určitú dobu, takže pri ďalšej návšteve Portálu nie je potrebné tieto preferencie nastavovať znovu. Ako Prevádzkovateľ používa súbory cookies? Pri návšteve Portálu môže dochádzať k automatickému spracovaniu niektorých údajov Dotknutej osoby, napr. informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých Dotknutá osoba pristupuje na Portál, o počte návštev, o priemernej dobe strávenej prehliadaním konkrétnych stránok atď. Tieto údaje sú ukladané na účely monitoringu atraktivity Portálu, ako aj za účelom zlepšovania jeho funkčného a obsahového nastavenia. V tom tiež spočíva oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý je právnym dôvodom pre spracovanie údajov Dotknutej osoby. K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za použitia súborov cookies, IP adresy a ďalších technických nástrojov, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aké časti Portálu sú populárne, čo si návštevníci Portálu prezerajú a koľko času na Portáli strávia. Súbory cookies pozostávajú z informácií, ktoré webový server odošle a uloží do internetového prehliadača Dotknutej osoby. Tieto informácie sú potom zaslané späť webovému serveru pri každej návšteve Portálu. To webovému serveru umožňuje identifikovať a sledovať internetový prehliadač Dotknutej osoby. Súbory cookies, ktoré používa Prevádzkovateľ, sa zaraďujú medzi tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dátových prenosov za účelom prispôsobenia Portálu potrebám návštevníkov. Pri návšteve Portálu má Dotknutá osoba možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Ak svoj súhlas Dotknutá osoba nepotvrdí alebo ak používanie cookies zakáže, bude mať rovnaký prístup na Portál, ako keby svoj súhlas vyjadrila, výsledkom čoho bude získanie menej presných údajov na účely Prevádzkovateľa, teda na účely optimalizácie jeho Portálu. Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že aj keď použitie súborov cookies Dotknutá osoba akceptuje, môže ich zo svojho internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade bude pri opätovnej návšteve Portálu opätovne vyzvaná na vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu. Využitie Portálu môže Prevádzkovateľ ďalej analyzovať prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní Portálu za pomoci súborov cookies a ďalších technických nástrojov. Zhromaždené informácie týkajúce sa Portálu sa používajú na vytváranie komplexných správ o jeho využívaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Ako kontrolovať používanie cookies?

Cookies je možné kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti je možné nájsť na webových stránkach www.aboutcookies.org. Dotknutá osoba môže zmazať všetky súbory cookies, ktoré už v jej prehliadači sú, a ďalej môže nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby sa zabránilo ich ďalšiemu ukladaniu. Niektoré služby a funkcie Portálu však z tohto dôvodu nemusia fungovať riadne.